portal

PL EN
badge.pngfc8e5f044c69fbd83ab70c7ecb1d4d3b
Regulamin Programu Bonus za Zwiedzanie
Poniedziałek, 15-12-2014

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie "Bonus za zwiedzanie" (zwanym dalej "Programem").
 2. Organizatorem Programu jest Miasto Węgrów z siedzibą w Węgrowie, adres: ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, NIP 824-169-48-82 (zwane dalej "Organizatorem").
 3. Osoba biorąca udział w Programie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu.
 5. Wszystkie wiadomości SMS w ramach uczestnictwa w Programie Uczestnik wysyła pod numer 799 – 599 – 889 .
 6. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS przez Uczestnika wynosić będzie wg stawki operatora sieci komórkowej.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Programie polega na dotarciu przez Uczestnika na miejsce zwiedzania oraz wysłania ze swojego telefonu komórkowego wiadomości SMS z numerem atrakcji. Po dokonaniu tej czynności system informatyczny przesyła na numer telefonu komórkowego Uczestnika pytanie losowo wybrane z puli pytań przyporządkowanych do numeru atrakcji w formie quizu.
 2. Uczestnik wybiera jedną z trzech odpowiedzi i wysyła SMS zwrotny o treści "a", "b" lub "c".
 3. System informatyczny weryfikuje poprawność odpowiedzi i informuje korzystającego o tym czy udzielona odpowiedź jest poprawna czy niepoprawna.
 4. Udzielenie poprawnej odpowiedzi jest premiowane punktem.
 5. Po zdobyciu pięciu punktów Uczestnik otrzymuje SMS z kodem rabatowym do wykorzystania w jednym z Punków Partnerskich Programu.
 6. Kod rabatowy ważny jest tylko w dniu jego otrzymania.
 7. Uczestnik może rozpocząć zwiedzanie od dowolnej atrakcji turystycznej i przerwać w dowolnym momencie nie tracąc swojego dorobku punktowego. System informatyczny zarządzający Programem będzie przechowywał przez okres jednego roku informacje o zebranych przez Uczestnika punktach co umożliwi kontynuowanie udziału w Programie przy okazji kolejnego pobytu w mieście.

§ 3

 1. W przypadku wysłania przez „Uczestnika” wiadomości SMS o treści nie spełniającej wymogów określonych niniejszym Regulaminem Uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z informacją o błędzie i instrukcją dotyczącą dalszego postępowania.

 

§ 4

Lista atrakcji turystycznych.

Atrakcjami objętymi Programem są:

 1. Rynek Mariacki.
 2. Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 3. Zespół Poreformacki w Węgrowie.
 4. Kościół Ewangelicki pw. Św. Trójcy.
 5. Cmentarz Ewangelicki.
 6. Dom Rabina Morgensterna.
 7. Drukarnia Ariańska.
 8. Pomnik Lapidarium.
 9. Pomnik Rosenblata i tablica upamiętniająca węgrowskich Żydów.
 10. Plac zabaw – Park Armii Krajowej.
 11. Plac zabaw – Zalew nad Liwcem.
 12. Dom Gdański.
 13. Zamek w Liwie

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Organizator może przetwarzać dane osobowe w postaci numerów telefonów, z których wysłane są wiadomości SMS w ramach Programu.
 2. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w § 2 ust. 2, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu.
 4. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Programie.
 5. Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) udział w Programie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, 
  2) problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 
  3) udział w Programie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, 
  4) przerwy w funkcjonowaniu Programu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 8. Reklamacje dotyczące Programu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora z dopiskiem "Bonus za zwiedzanie".
 9. Reklamacje Uczestników dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.
 10. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Programu są dostępne na stronie internetowej www.wegrowliwiec.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ProgramRegionalny.png5ba9c99c86e25e7e2478d1710d394c85
Mazowsze.png7b3255d4ede01427bcb9e6e3f76d4e9c
UE.pngc9b1a7a89411a2d77113f42c4d8c6487
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Pogoda Węgrów z serwisu